GS Mark, s. r. o.
A. Hlinku 905/14
962 12 Detva

Tel.: 045/5443 420

Office:
Záhradná 4
962 12
Detva

E-mail: tvojuctovnik @ gsmark.sk